મહામૃત્યુંજય મંત્રની કથા | About Mahamrityunjay Mantra

Today, I’m going to post my article on the mythological story of “Mahamritunjay Mantra” which has been published in Tatvamasi E-magazine, Sathamba Library, Ahmedabad. I have been written this story based on the one of TV serial Episode. So this story would little different from original. In this story, the God of justice – Shri Shanidev is also involved in this story. So let’s know about this story.

મહામૃત્યુંજય મંત્રની કથા | About Mahamritunjay Mantra

My Article Is mentioned in page no 31.

મહામૃત્યુંજયમંત્ર મંત્રની કથા | મહામૃત્યુંજયમંત્ર | શિવ મહામંત્ર | ઋષી માર્કંડેય મુનિ | mahamritunjay mantra | mahamritunjay mantra story | mythology blog | informative | Tatvamasi E-magazine | e magazine | Sathamba Library | must read | Mahamritunjay Mantra ni katha | blog | blogging | blogger | blogging community | writer | writing |writing community | article writing | historical | informative article | vishakha mothiya | vish_info | rishi markand |

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: